تبلیغات
از ایران ما چه خبر؟ - دانلود مقالات معتبر مدیریتی
1- ارتباط پویای تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای در متخصصین شركت توزیع نیروی برق شیراز-
چكیده
در این تحقیق ، به بررسی رابطه پویای تعهد سازمانی و حرفه ای پرداخته شده است . در این مقاله با مد نظر قرار دادن ادبیات جامعه پذیری سازمانی به بررسی رابطه و برهم كنش تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای در طول افزایش سابقه شغلی پرداخته شده است . در این مقاله پیشنهاد می شود كه دو شكل تعهد با افزایش سابقه سازمانی تغییر می كنند . خصوصأ پیشنهاد می شود كه الگو های تغییر دو شكل تعهد ، متمم و مكمل هم به  شكل تغیر می كند در حالی كه تعهد حرفه ای الگوی تغییری به شكل  هستند . تعهد سازمانی بر طبق الگوی خود می گیرد . نتایج رگرسیونی تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای اندازه گیری شده مبتنی بر داده های جمع آوری شده از یك نمونه 158 نفری از متخصصین(صنعت برق )دارای مدارك كارشناسی و بالاتر در شركت توزیع نیروی برق شیراز شكل تعهد سازمانی را تأیید می كند و همچنین تأیید كننده ی رابطه تكمیلی بین دو شكل تعهد در طول U ، الگوی 14 ماه ابتدای ورود سازمان است . این یافته ها بیانگر اهمیت و ارائه دهنده راهكارهایی برای حفظ توازن بین تعهد سازمانی و حرفه ای در متخصصین است و همچنین كمك می كند تا بتوانیم اقداماتی را در راستای حفظ و ابقای آنها در طول ابتدای دوره خدمت ، برنامه ریزی و اجرا كنیم .
واژگان كلیدی : تعهد سازمانی ، سابقه سازمانی ، تعهد حرفه ای ، متخصصان صنعت برق

2-آموزشهای سازمانی رویكردی موثربرای افزایش بهره وری سازمان ها با تاكید برآموزشهای ضمن خدمت

3- بررسی ارتباط توانمندسازی و تعهد سازمانی كاركنان ( مطالعه موردی در یک شرکت بیمه )

4- بررسی رابطه بین فرهنگ یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی مطالعه موردی شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری

چکیده:
فرهنگ یادگیری سازمانی اشاره به گونهای از رفتارها دارد که براییادگیری ارزش قائل هستند و یادگیری را ترویج میدهند.این پژوهش سعی دارد به بررسیارتباط بین فرهنگ یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی در شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری(شهرستان شهرکرد) که شامل 152 نفر از کارکنان و مدیران این سازمان است، بپردازد.بدین منظور جهت جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه با سوالات بسته استفاده شده است، ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فرهنگ SPSS بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرمافزار و برای پرسشنامه تعهد سازمانی 89 / یادگیری سازمانی 94 استفاده گردیده است.نتایج پژوهش نشان میدهد که بین هفت بعد فرهنگ یادگیری سازمانی و در کل فرهنگ یادگیری وجود دارد و به عبارتی دیگر میتوان گفت که انجام سازمانی و تعهد سازمانی رابطه مثبتی با ضریب همبستگی 699 فعالیتهایآموزشی در سازمان و نهادینه کردن فرهنگیادگیری سازمانیعلاوه بر افزایش قابلیتها و مهارت های کارکنان و فراهم نمودن زمینه ایجاد سازمان یادگیرنده، همچنین موجبات تهعد بیشتر نسبت به سازمان و انگیزش بیشتر براییادگیری در آینده را در بین کارکنان فراهم می آورد.
کلمات کلیدی: فرهنگ یادگیری سازمانی، سازمان یادگیرنده، یادگیری سازمانی، تعهد سازمانی

5- بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری كارآفرینان سازمانی
چكیده:
با نگاهی به كشورهای موفق جهان دیده می شود كه این كشورها بهای لازم را به نیروی انسانی كارآفرین به عنوان مهمترین عامل تولیدی می دهند و در مقابل، این نیرو با بالا بردن بهره وری خود در منافع حاصل از كارآفرینی و تولید سهیم می شوند. بهره وری پایین كارآفرینان در سازمانها، شركتها و مؤسسات مختلف ناشی از عوامل گوناگونی است متناسب با این عوامل روشهای متفاوتی نیز برای رفع مشكلات وجود دارد به كلیه تلاشهای سیستماتیك و ساختار یافته
برای حذف یا كاهش تلفات ناشی از مواد، ماشین، انسان و یا تعادل نادرست بین آنها نظام ارتقای بهره وری گفته می شود. در دوران حاضر به علت پویائی و پیچیدگی محیط رقابتی ،نیاز سازمانها به نیروی فكری و قوه خلاقانه كاركنان و كارآفرینان افزایش یافته است . باید به دنبال شیوه هائی بود كه با ایجاد انگیزش در نیروی انسانی و افراد كارآفرین موجبات برتری سازمان را فراهم آورند .تحقیق حاضر به توصیف و تحلیل ارتقاء بهره وری كارآفرینان به عنوان شیوه مناسب انگیزش و به تبع آن بهره وری و اثر بخشی سازمان پرداخته است. برای ارتقای بهره وری قبل از هر چیز باید كه A chieve عوامل مؤثر بر بهره وری كارآفرینان را به خوبی شناخت.لذا در این تحقیق پس از بررسی نظریه ها، مدل بیانگر هفت عامل موثر (توانائی، شناخت شغل، حمایت سازمان، انگیزه ،بازخورد عملكرد، اعتبار قوانین و مشروعیت تصمیمات مدیر ، محیط) بر بهره وری نیروی انسانی وكارآفرین می باشد را به عنوان الگوی تحقیق انتخاب نموده ، با بررسی هر یك از ابعاد مدل مذكور و با استفاده از مطالعه میدانی و كتابخانه ای، عوامل موثر بر بهره وری را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم .
كلید واژه ها : بهره وری ،كارآفرینان سازمانی، منابع انسانی ،هرسی گلداسمیت،مدل ACHIEVE

6- بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی كاركنان به همراه پرسشنامه طراحی شده جهت اولویت بندی عوامل

7- تاثیر نتایج ارزشیابی عملكرد سالیانه بر توانمندسازی كاركنان مراكز بهداشت شهرستانهای استان همدان

8- تاثیر نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها برتعهد سازمانی و نقش آن درتوانمندسازی كاركنان و سازمان

9- تاثیر نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در بهبود عملكرد وبهره وری سازمانی

10- توانمندسازی منابع انسانی، مفاهیم، نظریه ها و كاربردها

11-توسعه منابع انسانی راهی برای افزایش بهره وری در سازمانهای چابك

12- راهكارهایی برای افزایش بهره وری نیروی انسانی

13- بررسی مولفه های مدیریت منابع انسانی در كسب و كارهای كوچك و متوسط (SMEs)

14- گروه های یادگیرنده، محور توسعه و بهره وری در سازمان

15- مدیریت سبد پروژه ها عامل افزایش بهره وری در شركتهای چند پروژه ای 

16- مدیریت عملكرد و تأثیر آن بر افزایش بهره وری نیروی انسانی

17- نگرشی نو به بهره وری از طریق تبدیل سازمان سنتی به یادگیرنده

www.modiraneh.ir در فروشگاه مدیرانه

Create your flash banner online in 5 step